مرکز داده (دیتا سنتر)

مرکز داده ظرف یک دهه گذشته به خوبی جای خود را باز نموده است به نحوی که کمتر سازمان یا ارگان بزرگ دولتی و یا خصوصی یافت می شود که نیاز به آن را حس نکرده باشد.

تجمع اطلاعات، سیستم های ذخیره سازی، امنیت فوق العاده و دسترسی سریع، از دلایل استقبال کاربران در احداث مرکز داده می باشد.